Polityka prywatności


Wstęp

Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa tutaj o tym, jakie Państwa dane osobowe gromadzimy podczas odwiedzania naszej strony internetowej i do jakich celów są one wykorzystywane.

A. Informacje ogólne

Nazwiska i dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest:

optek-Danulat GmbH
Emscherbruchallee 2
45356 Essen, Niemcy
Phone: +49-(0)201-63409-0
Email: [email protected].

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na następujące dane kontaktowe:

SICHERDAT GmbH
Robert Fischer
Glockengießerstr. 60
23552 Lubeka, Niemcy
E-Mail: [email protected].

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych, podstawie prawnej, okresie przechowywania i odbiorcach danych

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych i podstawy prawnej

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności DSGVO i BDSG. Przetwarzanie danych przez nas odbywa się wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego. Podczas korzystania z tej strony internetowej przetwarzamy dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub na Państwa żądanie w celu realizacji środków przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 (1) lit. c DSGVO) lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, są nadrzędne (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Czas przechowywania

O ile w poniższych uwagach nie podano inaczej, dane przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych. Takie prawne obowiązki retencyjne mogą wynikać w szczególności z przepisów prawa handlowego lub podatkowego.

Odbiorca/ujawnienie danych

Ujawniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów i znajduje pokrycie w podstawie prawnej w danym przypadku. O ile w zakresie świadczenia usług jesteśmy zależni od zewnętrznych usługodawców, np. w zakresie wsparcia, przetwarzania płatności oraz w obszarach dopuszczalnego wysyłania środków reklamowych, informacje wymagane do realizacji zamówienia są przekazywane tym zewnętrznym usługodawcom. Ci zewnętrzni dostawcy usług są przez nas starannie wybierani. Ponadto z każdym z tych usługodawców zawierana jest umowa o realizację zamówienia, tak więc jest ona regularnie sprawdzana, aby zapewnić, że Państwa dane są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Ponadto w pojedynczych przypadkach ujawniamy dane osobowe osobom trzecim, jeżeli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Możliwymi odbiorcami mogą być wówczas np. organy ścigania, adwokaci, audytorzy, sądy itp. Dane mogą być również przekazywane, jeżeli jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do ich przekazania na podstawie przepisów ustawowych i/lub nakazów urzędowych lub sądowych. W szczególności może to dotyczyć ujawnienia informacji w celu ścigania karnego, zapobieżenia niebezpieczeństwu lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Prawa osób, których dane dotyczą, prawo do odwołania

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo dochodzić wobec nas swoich praw związanych z danymi. W szczególności przysługują Ci następujące prawa:

 • Informacje zgodnie z Art. 15 DSGVO o przechowywanych na Państwa temat danych w postaci sensownych informacji o szczegółach przetwarzania oraz kopii Państwa danych;
 • Korekta zgodnie z Art. 16 DSGVO błędnych lub niekompletnych danych przechowywanych przez nas;
 • Usunięcie na podstawie art. 17 DSGVO zapisanych przez nas danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania na podstawie art. 18 DSGVO, o ile zakwestionowano prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, ponieważ są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 DSGVO.
 • Możliwość przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO, o ile przekazali nam Państwo dane osobowe w ramach zgody zgodnie z Art. 6 (1) a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z Art. 6 (1) b DSGVO i zostały one przez nas przetworzone za pomocą zautomatyzowanych procesów. Otrzymają Państwo swoje dane w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekażemy je bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Sprzeciw zgodnie z Art. 21 DSGVO przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile jest to oparte na Art. 6 para. 1 lit. e, f DSGVO i istnieją ku temu powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie istnieje, jeśli wykazane zostaną nadrzędne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli prawo do sprzeciwu nie istnieje w przypadku poszczególnych operacji przetwarzania, jest to tam wskazane.
 • Odwołanie zgodnie z art. 7 par. 3 DSGVO udzielonej przez Państwa zgody ze skutkiem na przyszłość.

Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy GDPR, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR.

B. Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Zautomatyzowane przetwarzanie danych przez serwer

Podczas wywoływania i korzystania z naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje na nasz serwer. Następujące informacje są przechowywane tymczasowo w tzw. pliku dziennika:

 • Adres IP komputera wnioskującego
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobieranego pliku
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (referrer URL)
 • używana przeglądarka i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera

Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, aby wyświetlić naszą stronę internetową i zapewnić bezpieczeństwo i stabilność na podstawie art. 6 ust. lit. f DSGVO. Gromadzenie danych i przechowywanie w plikach dziennika jest obowiązkowe dla funkcjonowania strony internetowej. Nie ma prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu wyjątku na podstawie art. 21 (1) DSGVO. O ile dalsze przechowywanie plików dziennika jest wymagane przez prawo, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, jednakże wywołanie naszej strony internetowej nie jest technicznie możliwe bez podania danych.

Wyżej wymienione dane są przechowywane przez okres wyświetlania strony internetowej, a z przyczyn technicznych poza tym okresem przez maksymalnie 10 dni.

Hosting zewnętrzny

Nasza strona internetowa jest hostowana przez usługodawcę.

Hoster jest wykorzystywany w prawnie uzasadnionym interesie bezpiecznego i efektywnego świadczenia naszej oferty online zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO oraz w celu inicjowania i realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami, Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych zawarliśmy z usługodawcą umowę o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO.

Kontakt i formularz kontaktowy

Jeśli kontaktujesz się z nami drogą mailową, telefoniczną lub poprzez nasze formularze udostępnione na stronie internetowej, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe (m.in. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko) w celu realizacji Twojego zapytania. Informacje zebrane za pośrednictwem obowiązkowych pól formularza kontaktowego są niezbędne do przetworzenia zapytania. Ponadto, możesz dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważasz za niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt. Dane osobowe zebrane w trakcie kontaktu z nami nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie Twoich danych w kontekście kontaktu z nami odbywa się w celu komunikacji i przetwarzania Twojego żądania na podstawie Art. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. W innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na skutecznym rozpatrywaniu skierowanych do nas żądań na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, ale przetwarzanie Państwa żądania nie jest możliwe bez podania informacji z obowiązkowych pól.

Wprowadzone przez Państwa dane przechowujemy do momentu, gdy cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (zazwyczaj po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w której jesteśmy zobowiązani przez prawo do dłuższego przechowywania danych.

Cookies

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika w momencie wywołania strony internetowej. Nie mogą one przenosić wirusów ani złośliwego oprogramowania na Państwa komputer, ale zawierają informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Należy rozróżnić między przejściowymi plikami cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, a trwałymi plikami cookie, które są przechowywane poza daną sesją i rozpoznają użytkownika przy następnej wizycie na stronie internetowej. Za pomocą ustawień przeglądarki można usunąć pojedyncze lub wszystkie pliki cookie. Ponadto w ustawieniach przeglądarki mają Państwo możliwość ogólnej dezaktywacji plików cookie lub ograniczenia ich do określonych domen.

W odniesieniu do funkcji należy rozróżnić technicznie konieczne i niepotrzebne pliki cookie.

Technicznie niezbędne pliki cookie

Są one zazwyczaj ustawiane w odpowiedzi na działanie podjęte przez użytkownika. Obejmują one ustawienia takie jak język lub preferencje dotyczące plików cookie. Istnieje możliwość dezaktywacji tych plików cookie w przeglądarce. W takim przypadku nie można zagwarantować bezbłędnego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Technicznie zbędne pliki cookie

Są to pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne do działania naszej strony internetowej i jej funkcji. Stosowanie takich plików cookie stanowi przetwarzanie danych, które jest dozwolone wyłącznie za Państwa aktywną zgodą (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO). Dotyczy to również przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Cookie-Consent-Management (Usercentrics)

Korzystamy z usługi zarządzania zgodami Usercentrics, firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy (Usercentrics). Dzięki temu możemy uzyskać i zarządzać zgodą użytkowników strony internetowej na przetwarzanie danych. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO). W tym celu przetwarzane są następujące dane:

Data i czas dostępu, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, lokalizacja geograficzna, preferencje dotyczące plików cookie, adres URL odwiedzanej strony.

Funkcjonalność strony internetowej nie jest gwarantowana bez przetwarzania.

Usercentrics jest odbiorcą Twoich danych osobowych i działa dla nas jako podmiot przetwarzający.

Przetwarzanie odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i rezygnacji z Usercentrics można znaleźć na stronie: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.

Dane zostaną usunięte po 3 latach.

Proszę zapoznać się z naszymi ogólnymi uwagami powyżej dotyczącymi usuwania i wyłączania plików cookie.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi "Google Analytics" udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy korzystania z witryny przez użytkowników, na przykład liczby wejść na naszą ofertę online, odwiedzanych podstron i czasu, jaki użytkownicy spędzają na stronie. Informacje te są wykorzystywane między innymi do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej.

Google Analytics używa plików cookie i innych technologii przeglądarki do oceny zachowań użytkowników i rozpoznawania użytkowników. Informacje zebrane przez pliki cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zwracamy uwagę, że zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych w USA nie można obecnie zagwarantować takiego samego poziomu ochrony jak w UE. Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA". Data Privacy Framework DPF to umowa między USA a Unią Europejską, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Certyfikowane firmy są zobowiązane do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie gwarantuje się możliwości nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji tej strony internetowej, jeśli przeglądarka nie zezwala na stosowanie plików cookie.

Ponadto można użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP) do Google Inc. i korzystaniu z nich. Poniższy link przeniesie Cię do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dla Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager, dostarczanego przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), aby zarządzać tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu i pozwolić nam kontrolować dokładną integrację usług na naszej stronie.

Google jest certyfikowany zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA". Data Privacy Framework DPF to umowa między USA a Unią Europejską, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Certyfikowane firmy są zobowiązane do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dla Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

C. Dalsze przetwarzanie danych

Aplikacja

W przypadku zgłoszenia się do nas i złożenia dokumentów aplikacyjnych, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej zgodnie z rodzajem i zakresem opisanym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Zachęcamy do przesyłania aplikacji na podany adres e-mail. Zwracamy jednak uwagę, że transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej z reguły nie jest szyfrowana. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za drogę transmisji między Państwem a odbiorem na naszym serwerze. Zapraszamy również do przesłania zgłoszenia pocztą.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy na podstawie Art. 88 (1) DSGVO w związku z. § 26 BDSG. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania Państwa danych, jednak przetworzenie Państwa aplikacji nie jest możliwe bez ich podania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji Twoje dane mogą być przez nas dalej przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy. Jeśli Twoja aplikacja na ofertę pracy nie została rozpatrzona pozytywnie, dane zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy od odrzucenia oferty.

Korzystanie z systemu ERP

Korzystamy z oprogramowania ERP w chmurze weclapp firmy weclapp GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 28 97318 Kitzingen. Pomaga nam to między innymi w zarządzaniu przetwarzaniem umów, istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami, a także w organizowaniu procesów komunikacji. Zasadniczo przetwarzane są następujące dane: Nazwisko, imię, tytuł, nazwa firmy, adres (służbowy), adres internetowy, adres e-mail, numer telefonu, numer klienta, historia, dane dotyczące spotkań, dane dotyczące zakupionych towarów lub usług, dane dotyczące umów, zdjęcia, dane dotyczące wykonywanego zawodu.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile jest to konieczne do realizacji lub rozpoczęcia umowy. W innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest wydajne, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika zarządzanie danymi użytkownika i organizacją naszej firmy.

weclapp przetwarza dane w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zawarliśmy z weclapp umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, w której zobowiązujemy weclapp do ochrony danych użytkownika i przetwarzania ich w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. Polityka prywatności weclapp jest dostępna tutaj: https://www.weclapp.com/de/datenschutz/.

Po zakończeniu przetwarzania umowy dane użytkownika zostaną zablokowane, z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego, i usunięte po upływie tych okresów, chyba że dalsze prawne okresy przechowywania wymagają dłuższego przechowywania.

Korzystanie z M365

Korzystamy z oprogramowania M365 firmy Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA. M365 to oprogramowanie biurowe, a także platforma współpracy i wymiany, za pomocą której indywidualni użytkownicy lub zespoły mogą również współpracować ponad granicami organizacyjnymi. Jeśli użytkownik korzysta z aplikacji M365, takich jak Teams lub SharePoint, razem z nami po otrzymaniu zaproszenia, jego dane osobowe będą przetwarzane. Przetwarzaniu mogą podlegać następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne (np. imiona i nazwiska, adresy, (oficjalny) adres e-mail, numery telefonów, zdjęcie profilowe (dobrowolne), nazwa użytkownika).
 • Dane treści (np. wprowadzany tekst, wideo, dane audio, dokumenty)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony SharePoint, czas dostępu, data, typ dostępu, wskazanie danych/plików/dokumentów, do których uzyskano dostęp oraz wszystkie działania związane z użytkowaniem, takie jak tworzenie, modyfikowanie, usuwanie dokumentu, tworzenie zespołu (i kanałów w zespołach), wiadomości czatu).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. adresy IP, informacje o urządzeniu/sprzęcie, dane o lokalizacji, jeśli zostały udostępnione przez użytkownika, transmisja obrazu i dźwięku na żywo)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu efektywnej współpracy. W szczególności dane są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z odpowiedniego narzędzia do komunikacji i współpracy. Ponadto dane są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego i stabilności systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile jest to konieczne do realizacji lub rozpoczęcia umowy. W innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest efektywne, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika prowadzenie spotkań i współpracy międzyorganizacyjnej. Przetwarzamy niektóre dane osobowe, np. nagrywanie spotkań, wyłącznie za uprzednią, wyraźną i dobrowolną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Nie ma ani umownego, ani prawnego obowiązku przekazywania danych, jednak bez ich przekazania komunikacja lub współpraca za pośrednictwem tego kanału nie jest możliwa.

Świadczenie usługi M365 i związane z tym przetwarzanie danych jest realizowane przez Microsoft Corporation jako podmiot przetwarzający. Zawarliśmy z Microsoft umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, na mocy której Microsoft zobowiązuje się chronić dane użytkownika i przetwarzać je w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. Microsoft jest dostawcą amerykańskim. Nie można wykluczyć, że poszczególne dane będą przetwarzane w USA. Microsoft uzyskał certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA". Data Privacy Framework DPF to umowa między USA a Unią Europejską, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Certyfikowane firmy są zobowiązane do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Co do zasady, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których je gromadziliśmy i przetwarzaliśmy, chyba że ustawowe okresy przechowywania wymagają dłuższego przechowywania.